Mua Home Beton A&P Online
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài chăm sóc khách hàng
(084)3 836 2703
media
@
apcorp.com.vn

Tìm kiếm
Quảng Cáo


Đối tácTải files  
\n" ."◊ "._GOHOME." $nav_link\n" ."
\n
\n\n" ."\n" ."\n"; if(($fallow_add) AND (($fadd_anonim) OR ($user))) { $link_add_file = ""; } else { $link_add_file = ""; } if($fview_newfiles == '1') { $link_new_files = ""; } else { $link_new_files = ""; } if($fview_abcfiles == '1') { $link_abc_files = ""; } else { $link_abc_files = ""; } if($fview_hitsfiles == '1') { $link_hit_files = ""; } else { $link_hit_files = ""; } //othercat echo"\n"; echo"\n\n
\n" ."
\n" ."\n
\n
\n" ."\n" ."\n\n" //."\n" ."\n"; echo"\n" //. "\n" . "\n"; echo"\n" // ."\n" ."\n
\n" //."\""._FPRINT."\""._FPRINT."  \n" //."\n" // . "\""._SEND_FILE."\""._SEND_FILE."  \n" // ."\""._FFAVORIT."\""._FFAVORIT."
\n
\n\n
\n" ."\n" ."\n"; if(($row[scrin_1] != "") OR ($row[scrin_2] != "") OR ($row[scrin_3] != "")) { echo"\n" ."\n" ."\n"; } echo"\n"; if($row['author_name'] != '') { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } if($row['author_email'] != '') { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } if($row['author_url'] != '') { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } /// if($row['create_date'] != '') { //echo"\n" // ."\n" // ."\n" // ."\n"; // } //if($row['version'] != '') { // echo"\n" // ."\n" /// ."\n" // ."\n"; // } if($row['license'] != '') { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } if($row['price'] != '0.00') { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } if($row['view_demo'] != '') { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n"; /*if((!$user) AND ($fdown_anonim == '0')) { $f_name = _GUESTNOINFO; } else { $xf_name = explode("_",$row[file_name]); $f_name = $xf_name[1]; }*/ if(($row['price'] == '0.00') AND ($row['file_name'] != '') AND file_exists("".$fpath."/".$row['file_name']."")) { echo"\n" /*."\n" ."\n" ."\n" ."\n"*/ ."\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n"; echo"\n" ."\n" /*."\n" ."\n" ."\n" ."\n"*/ ."\n"; } if($row['send_name'] != '') { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n"; if($row['price'] == '0.00') { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } echo"\n" ."\n"; if(($row['price'] == '0.00') AND ($row['alt_links1'] != '')) { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } if(($row['price'] == '0.00') AND ($row['alt_links2'] != '')) { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } if(($row['price'] == '0.00') AND ($row['alt_links3'] != '')) { echo"\n" ."\n" ."\n" ."\n" ."\n"; } echo"
\n" ."\n" ."\n" ."
\"\" $row[title]
\n" ."

$row[home_text]

$row[text]

"._FILESCRIN."
\n" ."\n"; for($i=1; $i<=3; $i++) { if(($row['scrin_'.$i] != "") AND file_exists("".$fpic_path."/".$row['scrin_'.$i]."") AND file_exists("".$ftrumb_pic."/".$row['scrin_'.$i]."")) { $size2 = getimagesize("".$fpic_path."/".$row['scrin_'.$i].""); echo"\n"; } } echo"
\n" ."
\"".$row['titlescrin_'.$i]."\"

".$row['titlescrin_'.$i]."
\n" ."
\n

"._AUTHORNAME."$row[author_name]
"._AUTHOREMAIL."$row[author_email]
"._AUTHORURL."$row[author_url]
"._CREATEDATE."".viewtime($row[create_date],1)."
"._VERSION."$row[version]
"._LICENSE."$row[license]
"._PRICE."".$row[price]." ".$fprice_currency."
"._BAYNOTE."
"._DEMO."$row[view_demo]
"._FILEREITINGS."".$row[count_vote]."/".$row[count_vote]."/".$row[reiting]." ".reitinggraphic($row['reiting'])."

"._FILENAME."$f_name
"._FILESIZE."".files_size(filesize("".$fpath."/".$row['file_name'].""))."
"._FILELASTUPD."".viewtime(filemtime("".$fpath."/".$row['file_name'].""),2)."
"._CONTROLSUM."".md5_file("".$fpath."/".$row['file_name']."")."

"._SENDERNAME."$row[send_name]
"._SENDER_DATE."".viewtime($row[send_date],2)."
"._READPAGE."$row[view_hits] "._LAN."
"._DOWNLOADCOUNT."$row[download_hits] "._LAN."
\n" ."\n"; if($row['price'] == '0.00') { echo"\n"; } echo"\n"; if(($fsend_bad_file == '1') AND ($row['price'] == '0.00')) { echo"\n"; } echo"
\n" ."\n" . "" . "\n" ."
\n" ."\n
\n
\n" //.""._BROKENFILE."\n" ."
\n

"._ALTURL." 1"._DOWNLOADFILE."

"._ALTURL." 2"._DOWNLOADFILE."

"._ALTURL." 3"._DOWNLOADFILE."
\n\n
\n" ."\n" ."\n"; echo"\n"; ?>
Share |

\n" ."
\n" ."\n
\n


A&P GROUP - TẬP ĐOÀN A&P
Trụ sở:Số 73 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy -Hà Nội
Tel:(084)3 836 2703 - Fax: (084)3 756 8820
Email:ap@apcorp.com.vn - Website: http://www.apcorp.com.vn
© Copyright 1996 - 2016 by A&P All rights reserved
® Bản quyền thuộc về apcorp.com.vn,Mọi tin bài đăng lại từ website này phải có sự chấp thuận bằng văn bản của A&P